Бид ажилтан бүртээ сурч хөгжих таатай боломж, нөхцөлийг бүрдүүлэн ажилладаг.

Анкет
/цахим, цаасан/

Ярилцлага

Ур чадвар, мэргэжлийн шалгалт /аман, бичгэн/

Шийдвэрлэх шатны ярилцлага

Ажлын санал тавих /утас, и-мэйл, уулзалт/